Student collaborations

NCE Maritime CleanTech lagar gjerne opplegg for studentar og utdanningsinstitusjonar som ynskjer å læra meir om grøn teknologi, klyngeverksemda og aktivitetane våre. Om du ynskjer å sjå på moglegheitene for eit besøk hos oss, kontakt .

Klynga hjelper også Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen med å kopla medlemsbedriftene våre mot utdanningsinstitusjonane med tanke på studentoppgåver. Kontaktperson for nærmare informasjon: .

I oppgåvene ynskjer me fokus på grøne løysingar og utvikling innan maritim sektor. Aktuelle tema er:

 • Utvikling av LNG/batteri hybridsystem
 • Utvikling av hydrogen/batteri hybridsystem
 • Komparativ studie (teknologi, kostnad, sikkerheit, skipsdesign) for bruk av ulike lagringsmetodar for hydrogen på skip (gassform, flytande og metallhydrid)
 • Bruk av sol-, vind- og/eller bølgjeenergi til energiproduksjon på skip og/eller fiskeoppdrettsanlegg
 • Livsløpsanalyse av bruk av aluminium kontra karbonfiber på nullutslepps hurtigbåtar.
 • Komparativ studie (teknologi, kostnad, sikkerheit, skipsdesign, logistikk) for lading/utskifting av ulike maritime batterisystem om bord
 • Digitalisering i maritim sektor – fordeler og ulemper. Økonomi, sikkerheit og berekraft
 • HMS om bord på batteridrivne/hybride fartøy (havbruksfartøy, offshorefartøy og ferjer)
 • Korleis har det grøne skriftet endra norske maritime bedrifter (teknologi, kostnad/økonomi, sikkerheit og design)?
 • Offentlege maritime organ (Sjøfartsdirektoratet og Kystverket) si rolle i det grøne skiftet/digitalisering
 • Klyngene si rolle i det grøne skiftet. Teknisk, økonomisk og samfunnsfagleg perspektiv.
 • Operative og sikkerheitsmessige utfordringar knytt til ulike teknologiske løysingar (f. eks Short Sea Pioneer-konseptet eller Urban Water Shuttle)
 • Problemstillingar relatert til maritime regelverk
 • DC-system om bord på skip for betre energiøkonomisering og lågare utslepp.