Årsmøte og val av styre i NCE Maritime CleanTech

Årsmøtet til NCE Maritime CleanTech vart arrangert digitalt 24. mars. - Det er gledeleg å sjå tilbake på eit år med ei historisk høgt aktivitetsnivå i klynga, sa styreleiar Bjørn Sundland.

Read More

Ny rapport: Effekt av korona på norsk eksportretta næringsliv

Ein ny rapport frå Menon anslår at krisa vil råka offshore leverandørindustri og delar av maritim næring hardast. Samstundes kan omfanget reduserast gjennom offentlege tiltak.

Read More

«Krisetiltak i eit Kinderegg: Arbeidsplassar, grøn omstilling og auka eksport»

Kan krisetiltaka rusta oss for framtida? Kan dei offentlege strakstiltaka redda arbeidsplassar og gjera oss mindre oljeavhengige i framtida? Ja, meiner me i NCE Maritime CleanTech.

Read More

Årsmelding for 2019: Historisk høg aktivitet

2019 vart eit år med eit all-time-high aktivitetsnivå i NCE Maritime CleanTech. I løpet av året sette me og partnarane våre i gang heile 30 ulike innovasjonsprosjekt.

Read More

Nye moglegheiter for EU-finansiering

Framover kjem det fleire EU-utlysingar som vil vera høgaktuelle for partnarane i klynga. Me kan hjelpa klyngepartnarar med å rigga seg for EU-finansiering.

Read More

Klyngetilbod i ein utfordrande periode

NCE Maritime CleanTech sin klyngeadministrasjon kan bistå medlemsbedrifter etter kapasitet i den vanskelege situasjonen som mange no står oppe i. Me oppmodar medlemsbedrifter om å kontakta oss.

Read More