Nærings- og handelsminister Trond Giske var på Stord 6. september, og ynskte då å få ei nærmare presentasjon av den industrielle satsinga på miljøteknologi. Møtet fann stad hos Kværner Stord der prosjektleiar for Maritime CleanTech West, Hege Økland, saman med administrerande direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling var invitert for å presentera miljøteknologisatsinga i regionen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske med tru på ein framtidsretta industri

Nærings- og handelsminister Trond Giske var på Stord 6. september, og ynskte då å få ei nærmare presentasjon av den industrielle satsinga på miljøteknologi. Møtet fann stad hos Kværner Stord der prosjektleiar for Maritime CleanTech West, Hege Økland, saman med administrerande direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling var invitert for å presentera miljøteknologisatsinga i regionen.

Administrerande direktør ved Kværner Stord, Lars Eide, gav Giske ein grundig presentasjon av Kværner, der han også kom inn på Kværner Stord si satsing på transformator-plattformar i offshore-vind parkar.

Jan Fredrik Meling frå Eidesvik påpeika at industrien har løysingar som kan bidra til store utsleppsreduksjonar både i klimagassar og i støv og partiklar. Styresmaktene må då stilla krav gjennom lover og regelverk til at slik teknologi vert nytta. Meling presenterte også prosjektet Hordaland Maritime Miljøselskap (HMMS) der Eidesvik har eit samarbeid med Bergen Havn om gi strøm til cruiseskip og andre fartøy i hamna via eit kraftgeneratorskip. Dette prosjektet kan bidra til store reduksjonar i NOx-utslepp i Bergen.

Hege Økland presenterte Arena Maritime CleanTech West og våre målsettingar om å få etablert eit felles demonstrasjons- og pilotprosjekt for låg-/nullutsleppsteknologi. Økland poengterte at det er naudsynt å få tilrettelagt infrastruktur for slik uttesting og her kan staten spela ei viktig rolle. Giske understreka at satsinga på miljøteknologi er i tråd med Arbeidarpartiet sitt sin næringspolitiske strategi for vestlandet som har fått namnet ”Næringsløftet i Vest”.

Grundig innføring i leverandørindustrien og miljøteknologi til Olje- og energiministeren

Seinare på dagen kom Olje- og Energiministeren til Stord i regi av Stord SP. Ministeren fekk først presentert dei store offshoreleverandørverksemdene på Stord, Kværner Stord og Apply Leirvik.

Deretter vart miljøteknologisatsinga presentert der medlemsverksemdene våre, Eidesvik og Wärtsilä, fekk vist deira satsing på miljøteknologi og konkrete prosjekt som gir utsleppsreduksjonar. Hege Økland gav også her ei orientering om Arena-prosjektet og kva ein vektlegg i klyngesamarbeidet.

Borten Moe gav ei kort orientering om petroleumsmeldinga og gav uttrykk for at besøket hadde vore lærerikt, og at han ynskte vidare kontakt med dei ulike aktørane på møtet.