I 2021 skal verdas første hydrogenferje setjast inn i sambandet Hjelmeland–Nesvik i Rogaland. Det var stort oppmøte då Statens Vegvesen nyleg inviterte til dialogkonferanse med leverandørindustri og rederi for å leggja fram sine planar for gjennomføring av utviklingskontrakten for den hydrogenelektriske ferja.

Det er planlagt to80-bilars ferjer på sambandet. Den eine ferja er planlagt hydrogenelektrisk med 50 % hydrogendrift, medan den andre skal vera elektrisk. For den hydrogenelektriske ferja er det stilt krav om nybygg.

Innkjøpsprosedyren vil bli gjennomført i fleire fasar med tidsplan i parantes:

  • Prekvalifisering (jun 17– aug 17)
  • Invitasjon til dialog (okt 17 – mar18)
  • Tilbodskonkurranse (mai 18 – aug18)
  • Tildeling kontrakt (sep18)
  • Bygging (des18 – sep20)
  • Testing fartøy (okt20 – apr21)
  • Oppstart / testing drift hydrogenferje (1. kvartal 21)

Statens Vegvesen fekk innspel frå rederia i salen om at tidsplanen var for knapp og kunne gi store utfordringar i forhold til ei god gjennomføring. Teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik, som har erfaring med gjennomføring av utviklingskontrakten til batteriferja MF Ampere, meinte at Ampere var eit enklare prosjekt. Han oppmoda difor Statens Vegvesen om å revurdere tidsplanen sin. Det vart frå fleire av teknologileverandørane også etterspurt kva dokumentasjonskrav i forhold til ekspertkompetanse når det gjeld risikovurdering, hydrogenteknologi og systemintegrasjon.

NCE Maritime CleanTech var godt representert på dialogkonferansen, og deltakarane frå CMR Prototech, Greenstat, LMG Marine, Norled, Westcon P&A og Wärtsilä viste alle i sine presentasjonar stor interesse for å delta i dette prosjektet som kan setja fart i introduksjonen av hydrogen i maritim sektor.