På Enovakonferansen lanserte Enova tre nye støttetilbod for å få fart på bruken av strøm fra land til skip i norske hamner. Kombinasjonen av målretta støtte til infrastruktur på land og ei enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygga ein levedyktig marknad for landstraum.

– Landstraum kuttar utslepp og reduserer støy når skip ligg ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dei lada samstundes slik at også delar av seglasen blir utsleppsfri. No styrkar me innsatsen på dette området gjennom å støtta naudsynte tiltak både på sjø og på land, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakestad i Enova.

Her er Enova sine nye støttetilbod:

1) Investeringsstøtte til etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading

Enova støtter offentlig tilgjengelige landstrømanlegg i norske havner. Anleggene skal driftes på markedsmessige vilkår, være bygget i henhold til landstrømstandarden og for minimum 125 ampere og 400 volt.

Enova kan dekke inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå en positiv netto nåverdi, basert på normalavkastningen for maritim transport.

Det legges opp til to søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

2) Forprosjektstøtte

Enova tilbyr støtte til å gjennomføre forprosjekt som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en investeringsbeslutning om å etablere landstrømanlegg. Sluttrapporten fra forprosjektet vil også inneholde det som trengs for å søke Enova om investeringsstøtte.

Enova kan dekke inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

Det legges opp til tre søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

3) Støtte til ombygging av fartøy

Som en del av Nullutslippsfondet gir Enova i en begrenset periode (2020 og 2021) støtte til rederier for kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, basert på landstrømstandarden. I tilfeller hvor installasjonen inkluderer frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet kan det søkes om støtte også til dette.

Det er faste støttesatser som spenner fra 200 000 til 1 370 000 kroner avhengig av systemets strømstyrke og tilvalg.

Kjelde: Enova